Privacyverklaring

Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in een notendop

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitvoerige informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Verzameling van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevens worden op deze website verwerkt door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens vindt u in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden in de eerste plaats verzameld doordat u ons deze meedeelt. Hierbij kan het bijv. gaan om gegevens die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden bij een bezoek aan de website automatisch verzameld door onze IT-systemen. Hierbij gaat het vooral om technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is geopend). Deze gegevens worden automatisch verzameld, zodra u onze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruiksgedrag.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt en opgeslagen voor onze eigen commerciële doeleinden (art. 6, lid 1, punt f) AVG). Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet onrechtmatig aan derden doorgegeven.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt altijd recht op gratis informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht deze gegevens te laten rectificeren, blokkeren of wissen. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot de gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in het colofon is aangegeven. Daarnaast hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Bij uw bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenoemde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is doorgaans anoniem; het surfgedrag kan niet aan uw persoon worden gekoppeld. U kunt tegen deze analyse bezwaar maken of de analyse verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de mogelijkheden om bezwaar te maken, wordt u in deze privacyverklaring geïnformeerd.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer au sérieux. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met deze privacyverklaring en met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De onderhavige privacyverklaring beschrijft welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Hierin wordt ook beschreven hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

ZELLNER GmbH
Technologiecampus 2
D-94244 Teisnach

Tel.: +49 9923 - 80 43 79 20
E-mail: info@zellner-group.com

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen enz.) vaststelt.

Intrekken van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. Een reeds gegeven toestemming kunt u altijd weer intrekken. Hiervoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die voor de intrekking heeft plaatsgevonden, wordt door de intrekking niet aangetast.

Recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse deelstaat waar ons bedrijf statutair gevestigd is. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming inclusief hun contactgegevens vindt u onder de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht gegevens die wij op basis van uw toestemming of bij de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbare en machineleesbare vorm naar uzelf of een derde te laten versturen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke vraagt, gebeurt dit alleen, voor zover dat technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u ons als websitebeheerder toestuurt, maakt deze website gebruik van een SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het symbool van een slotje in uw browserbalk of doordat de adresbalk van uw browser van ‘http://’ in ‘https://’ verandert.

Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons toestuurt, niet door derden worden onderschept.

Informatie, blokkering, wissing

Binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u altijd recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking. Daarnaast hebt u ook recht op een eventuele rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen onder het adres dat in het colofon is aangegeven.

Bezwaar tegen reclamemails

Hierbij wordt er bezwaar tegen gemaakt dat contactgegevens die in het kader van de colofonplicht worden gepubliceerd, worden gebruikt voor het toesturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De beheerders van de website behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in het geval van een ongevraagde toezending van reclame, bijv. via spam.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen.

Franz Pinzl
Technologiecampus 2
D-94244 Teisnach

Tel.: +49 9923 - 80 43 79 436
E-mail: Datsecurity@zellner-group.com

4. Verzameling van gegevens op onze website

Cookies

De webpagina’s maken deels gebruik van zogenoemde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenoemde ‘sessiecookies’. Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen, tot u ze verwijdert. Deze cookies maken het voor ons mogelijk uw browser bij een volgend bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen, dat u telkens wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies per geval accepteert, dat u het aanvaarden van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit of dat cookies automatisch worden verwijderd bij het afsluiten van de browser. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die vereist zijn voor het uitvoeren van de elektronische communicatie of voor het aanbieden van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. het winkelmandje), worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, punt f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch vlekkeloze en geoptimaliseerde aanbieding van zijn diensten. Indien andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De provider van de website verzamelt en bewaart in zogenoemde serverlogbestanden automatisch informatie die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit betreft:

  • browsertype en browserversie

  • gebruikt besturingssysteem

  • referrer URL

  • hostnaam van de bezoekende computer

  • tijdstip van de serveraanvraag

  • IP-adres

Deze gegevens worden niet aan andere gegevensbronnen gekoppeld.

Basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt f) AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Indien u ons via het contactformulier vragen doet toekomen, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de hierin door u ingevulde contactgegevens bij ons opgeslagen voor de behandeling van uw vraag en voor het geval van verdere vragen. Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming niet door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens wordt dus uitsluitend verricht op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) AVG). U kunt deze toestemming altijd weer intrekken. Hiervoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsactiviteiten vóór de intrekking onverlet.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons, totdat u ons vraagt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag wegvalt (bijv. na de voltooide behandeling van uw vraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om gebruik te kunnen maken van extra functies op de website. De hiervoor ingevoerde gegevens gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van uw gebruik van het aanbod of de dienst waarvoor u zich geregistreerd hebt. De bij de registratie verplicht te verstrekken gegevens moeten volledig worden ingevuld. Anders zullen wij de registratie weigeren.

Bij belangrijke wijzigingen in bijvoorbeeld de omvang van ons aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen gebruiken wij het e-mailadres dat u bij de registratie hebt opgegeven, om u via deze weg te informeren.

De verwerking van de bij de registratie ingevulde gegevens wordt verricht op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) AVG). Een gegeven toestemming kunt u altijd weer intrekken. Hiervoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. Dit laat de rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerking onverlet.

De bij de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op onze website geregistreerd bent en worden daarna gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalyse-service Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde ‘cookies’. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, punt f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn online aanbod als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, door Google ingekort voordat het naar de VS wordt doorgestuurd. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om de websitebeheerder nog andere diensten aan te bieden met betrekking tot het website- en internetgebruik. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verbinding gebracht.

Browserplug-in

U kunt verhinderen dat cookies op uw computer worden geplaatst, door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website volledig zult kunnen benutten. Bovendien kunt u zelf verhinderen dat de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google worden doorgestuurd en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de onderstaande link te klikken. Er wordt een opt-out cookie geplaatst, dat verhindert dat uw gegevens bij volgende bezoeken aan deze website worden geregistreerd: Google Analytics uitschakelen.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Overeenkomst voor gegevensverwerking

Wij hebben met Google een overeenkomst voor gegevensverwerking afgesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge voorschriften van de Duitse autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming volledig toe.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig alsmede gegevens die ons in staat stellen te controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief.

7. Our social media appearances

This privacy policy applies to the following social media presence

Data processing through social networks

We maintain publicly available profiles in social networks. The individual social networks we use can be found below.

Social networks such as Facebook, X etc. can generally analyze your user behavior comprehensively if you visit their website or a website with integrated social media content (e.g., like buttons or banner ads). When you visit our social media pages, numerous data protection-relevant processing operations are triggered. In detail:

If you are logged in to your social media account and visit our social media page, the operator of the social media portal can assign this visit to your user account. Under certain circumstances, your personal data may also be recorded if you are not logged in or do not have an account with the respective social media portal. In this case, this data is collected, for example, via cookies stored on your device or by recording your IP address.

Using the data collected in this way, the operators of the social media portals can create user profiles in which their preferences and interests are stored. This way you can see interest-based advertising inside and outside of your social media presence. If you have an account with the social network, interest-based advertising can be displayed on any device you are logged in to or have logged in to.

Please also note that we cannot retrace all processing operations on the social media portals. Depending on the provider, additional processing operations may therefore be carried out by the operators of the social media portals. Details can be found in the terms of use and privacy policy of the respective social media portals.

Legal basis

Our social media appearances should ensure the widest possible presence on the Internet. This is a legitimate interest within the meaning of Art. 6 (1) lit. f GDPR. The analysis processes initiated by the social networks may be based on divergent legal bases to be specified by the operators of the social networks (e.g., consent within the meaning of Art. 6 (1) (a) GDPR).

Responsibility and assertion of rights

If you visit one of our social media sites (e.g., Facebook), we, together with the operator of the social media platform, are responsible for the data processing operations triggered during this visit. You can in principle protect your rights (information, correction, deletion, limitation of processing, data portability and complaint) vis-à-vis us as well as vis-à-vis the operator of the respective social media portal (e.g., Facebook).

Please note that despite the shared responsibility with the social media portal operators, we do not have full influence on the data processing operations of the social media portals. Our options are determined by the company policy of the respective provider.

Storage time

The data collected directly from us via the social media presence will be deleted from our systems as soon as you ask us to delete it, you revoke your consent to the storage or the purpose for the data storage lapses. Stored cookies remain on your device until you delete them. Mandatory statutory provisions - in particular, retention periods - remain unaffected.

We have no control over the storage duration of your data that are stored by the social network operators for their own purposes. For details, please contact the social network operators directly (e.g., in their privacy policy, see below).

Your rights

You have the right to receive information about the origin, recipient and purpose of your stored personal data at any time and free of charge. You also have the right to object, the right to data portability and the right to file a complaint with the responsible regulatory agency. Furthermore, you can request the correction, blocking, deletion and, under certain circumstances, the restriction of the processing of your personal data.

Individual social networks

Facebook

We have a profile on Facebook. The provider of this service is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (hereinafter Meta). According to Meta’s statement the collected data will also be transferred to the USA and to other third-party countries.

We have signed an agreement with Meta on shared responsibility for the processing of data (Controller Addendum). This agreement determines which data processing operations we or Meta are responsible for when you visit our Facebook Fanpage. This agreement can be viewed at the following link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

You can customize your advertising settings independently in your user account. Click on the following link and log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum and https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Details can be found in the Facebook privacy policy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

The company is certified in accordance with the “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). The DPF is an agreement between the European Union and the US, which is intended to ensure compliance with European data protection standards for data processing in the US. Every company certified under the DPF is obliged to comply with these data protection standards. For more information, please contact the provider under the following link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

LinkedIn

We have a LinkedIn profile. The provider is the LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. LinkedIn uses advertising cookies.

If you want to disable LinkedIn advertising cookies, please use the following link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa and https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

For details on how they handle your personal information, please refer to LinkedIn's privacy policy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

We have a profile on YouTube. The provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Details on how they handle your personal data can be found in the YouTube privacy policy: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

The company is certified in accordance with the “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). The DPF is an agreement between the European Union and the US, which is intended to ensure compliance with European data protection standards for data processing in the US. Every company certified under the DPF is obliged to comply with these data protection standards. For more information, please contact the provider under the following link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active